Kwestionariusz dotyczący badań/przeglądów sprawozdań finansowych

Prosimy o wypełnienie danych które w istotnych aspektach dotyczą Państwa Firmy

Nazwa firmy
Miasto
Telefon
Imię i nazwisko osoby do kontaktu ws. oferty
Ilość zakładów/oddziałów samobilansujących się
Krótki opis działalności podmiotu
Okres objęty sprawozdaniem
Pozycja Stan na dzień bilansowy poprzedniego roku obrotowego (w tys. PLN) Stan na dzień bilansowy Planowany (w tys. PLN)
Suma bilansowa
Przychody ze sprzedaży
Pozostałe przychody operacyjne
Przychody finansowe
Wynik finansowy
Kapitał własny
Zatrudnienie (ilość osób)
Zakres prac Data przedłożenia sprawozdania do przeglądu/badania Preferowana data zakończenia prac audytorskich
Badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z PSR/MSR/HBII/US GAAP/ UK GAAP/*
Inne prace:
Raport i opinia - w wersji polskiej /angielskiej lub/i niemieckiej?
Audytor i Opinia za ostatni rok obrotowy (bez zastrzeżeń/z zastrzeżeniem/ odmowa/odstąpienie)?

*prosimy o informacje wg jakich standardów ma być przeprowadzone badanie/przegląd

© 2014 WBS Audyt Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język: PL EN