Informacja publiczna


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

Tytuł projektu: Platforma audytorska wspierająca proces badania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Cel projektu: wzrost potencjału WBS Audyt Sp. z o.o. poprzez wsparcie proinnowacyjne we wdrożeniu innowacji. Efekty projektu: W ramach projektu zrealizowano usługę doradczą, która pozwoliła skutecznie wdrożyć w działalności przedsiębiorstwa innowację produktową, procesową, organizacyjną i marketingową. Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-14-0031/16 Całkowita wartość projektu wynosi 467 400.00 PLN Wkład Funduszy Europejskich wynosi 266 000.00 PLN


Zapytanie ofertowe z dnia 10.10.2016

WBS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-131), ul. Grzybowska 4 lok. U9B, KRS 0000099028, NIP 5251569214, REGON 010629233, firma audytorska zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowane ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III "Rozwój na Mazowszu". Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami w załączniku.


Informacja o wyborze Wykonawcy z dnia 15.03.2016 r.

W wyniku dokonanej przez Zamawiającego analizy ofert na realizację projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. wyłoniono firmę: Netrix Group Sp. z o.o., ul. Związkowa 26, 20-148 Lublin, NIP: 946-258-96-06. Dziękujemy wszystkim zainteresowanym firmą za złożoną ofertę.


Zapytanie ofertowe z dnia 7.03.2016 r.

WBS Audyt sp. z o.o., przygotowując się do realizacji projektu, zaprasza do składania ofert w ramach projektu współfinansowanego ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP


Informujemy, ze WBS Audyt sp. zo.o.na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-143/13 realizuje projekt pt. "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Zgodnie z uchwałą nr 3945/56/2011 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, z dniem 8 marca 2011r, WBS Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3685.


Zgodnie z zaleceniami KKN z dnia 27.10.2014, informujemy, ze wedle stanowiska KKN Spółka WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. znajduje się w sieci ze Spółką WBS Audyt Sp. z o.o.

Niemniej jednak, stan faktyczny, będący podstawą zajęcia takiego stanowiska uległ zmianie z dniem 23.01.2015 w zakresie wykonywania praw głosu z udziałów posiadanych przez WBS Rachunkowość Consulting w WBS Audyt Sp. z o.o. , jak również od dnia 1.02.2015 roku - w zakresie składu Zarządu Spółki WBS Audyt Sp. z o.o.. Ponadto wybrani udziałowcy Spółki WBS Audyt Sp. z o.o. zobowiązali się do sprzedaży posiadanych przez nich udziałów w WBS Rachunkowośc Consulting Sp. z o.o.

Powyższe okoliczności zdaniem Spółki, skutkują braku możliwości uznznia obu podmiotów za będące w sieci.

© 2014 WBS Audyt Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybierz język: PL EN